Política de Privacidade

En cumprimento do previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD 1720/07, Regulamento de Desenvolvemento, informámoslle que os seus datos son almacenados nun ficheiro titularidade de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal, de facturación ou outras necesarias para a prestación dos nosos servizos.

Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, así como o de revogación do consentimento, para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando á dirección de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L, unha carta debidamente asinada, onde consten claramente os datos de contacto e á cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI / NIF ou documento que acredite a súa identidade.