Aviso legal

Aviso legal

I- Información Xeral

As presentes condicións regulan o uso permitido da páxina con URL http://www.auditoriomardevigo.com que ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L, con domicilio social en Av. Beiramar número 59, 36202 Vigo, España, con C.I.F. número B99282766, pon a disposición dos usuarios de Internet.

Ponse a disposición dos usuarios os seguintes medios onde poderán dirixir as súas peticións, cuestións e queixas:

  • Dirección Postal: Av.*Beiramar número 59, 36202 Vigo
  • Dirección de correo electrónico: info@auditoriomardevigo.com
  • Teléfono de atención ao cliente: +34 986 137 940
  • Fax:+34 986 137 940

II- Obxecto

O presente Sitio web ofrece aos usuarios de Internet, o acceso a información, a través da totalidade das páxinas que o integran, acceso a contidos e noticias directamente nas súas páxinas ou mediante ligazóns a outras direccións de acceso libre na rede.

A utilización deste Sitio web atribúe ao navegante a condición de Usuario, de maneira que o acceso e uso do Sitio, implica a adhesión ás presentes condicións. Neste sentido recoméndase ao Usuario ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións que acceda ao Sitio web.

A utilización de certos servizos ofrecidos aos Usuarios a través da empresa pode atoparse sometida a condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal. Por tanto, con anterioridade á utilización dos devanditos servizos, o Usuario tamén ha de ler atentamente as correspondentes Condicións Particulares.

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L poderá alterar en calquera momento e sen necesidade de previo aviso a configuración do Sitio web, así como os seus contidos e condicións para utilizar os mesmos.

III- Acceso e Condicións de uso

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L pon gratuitamente o Sitio web a disposición dos usuarios de Internet, no entanto, resérvase o dereito a limitar o acceso a determinadas áreas do Sitio web (áreas de usuarios rexistrados). Nestes casos o usuario deberá acceder ás áreas restrinxidas facilitando a información solicitada, debendo para iso dispor dun identificador e contrasinal.

Tal e como se especifica no apartado II, a utilización por calquera persoa do presente Sitio web atribúe a condición de Usuario, o cal navega baixo a súa exclusiva responsabilidade. .

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao Sitio web ou ao seu contido, nin que esta atópese actualizada. ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L, levará a cabo, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e axiña que teña noticia dos erros, desconexión, ou falta de actualización dos contidos, todas aquelas actuacións tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

En calquera caso, ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L resérvase o dereito a interromper o acceso á súa páxina Web, en calquera momento e sen previo aviso, xa for por motivos de seguridade, control, mantemento ou calquera outra causa.

En relación ás ligazóns (links) que poida conter este sitio web e que redireccionen ao usuario a outros sitios web xestionados por terceiros, nas que ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L non exerce ningún tipo de control, ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L non responderá nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios, nin recomenda ou aproba os seus contidos.

En calquera caso, o Usuario que queira introducir un Link no Sitio web, deberá solicitar autorización previa de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L.

IV- Responsabilidade

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L non responde os danos e prexuízos que se puidesen derivar de interferencias omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L.

En calquera caso, o usuario responderá os danos e prexuízos de toda natureza que ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido en virtude deste Aviso Legal ou no seu caso, polas condicións particulares que lle sexan aplicables.

V- Dereitos de Propiedade Intelectual

A totalidade do contido deste Sitio web, xa sexan textos, imaxes, son, ficheiros, marcas, logotipos, combinacións de cores, ou calquera outro elemento, a súa estrutura e deseño, a selección e forma de presentación dos materiais incluídos na mesma, e os programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e utilización, están protexidos por dereitos de propiedade industrial e intelectual, titularidade da empresa ou, no seu caso, das súas *licenciantes, que o usuario deste Sitio web debe respectar.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na páxina Web de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L están protexidos por Lei.

O usuario recoñece que os dereitos de propiedade intelectual sobre as páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L salvo que nas mesmas indíquese titularidade distinta. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas de tales obras, salvo para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L ou do titular dos mesmos. Estes actos de explotación só poderán ser realizados se media a autorización expresa de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L e sempre que se faga referencia explícita á titularidade de ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L dos indicados dereitos de propiedade intelectual.

VI- Xurisdición

ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO, S.L e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense aos tribunais de arbitraxe e/ou aos xulgados e tribunais da cidade de Vigo para cantas cuestións *litigiosas puidesen exporse en relación con este Sitio web.

© Copyright Congrevigo - Todos os dereitos reservados.
Twitter Facebook
Teconsite
Deseño web